top of page

Effect: Replenishing qi and blood, helps treat irregular menstruation

Shuang Liao Ren Shen Chong Cao Ba Zhen Bai Feng Herbal Soup (140G ± / PKT)

RM25.00Price
    bottom of page