top of page
Herbal Tea
Ji Gu Cao Qing Gan Jiang Huo Herbal Tea (120g ± / pkt)

Ji Gu Cao Qing Gan Jiang Huo Herbal Tea (120g ± / pkt)

Jia Liao Er Shi Si Wei Herbal Tea (180g ± / pkt)

Jia Liao Er Shi Si Wei Herbal Tea (180g ± / pkt)

Jia Liao Wu Hua Herbal Tea (100g ± / pkt)

Jia Liao Wu Hua Herbal Tea (100g ± / pkt)

Qing Re Pai Du Wu Wei Fang (130g ± / pkt)

Qing Re Pai Du Wu Wei Fang (130g ± / pkt)

Tea-bags Package
Qing Gan Ming Mu Tea-Tea bags (4g ± x 12pkt)

Qing Gan Ming Mu Tea-Tea bags (4g ± x 12pkt)

Qing Re Jie Du Feng Re Tea-Tea bags (4g ± x 12pkt)

Qing Re Jie Du Feng Re Tea-Tea bags (4g ± x 12pkt)

Shu Xiao Gan Mao Tea-Tea bags (8g ± x 3pkt)

Shu Xiao Gan Mao Tea-Tea bags (8g ± x 3pkt)

Dang Gui Shao Yao Tea-Tea bags (8g ± x 3pkt)

Dang Gui Shao Yao Tea-Tea bags (8g ± x 3pkt)

bottom of page