Effect: nourishing yin and clearing heat, relieving thirst

Shen Xu Qing Re Xia Huo Herbal Soup (120G ± / PKT)

RM13.00Price