Effect: Nourishing yin and clearing lungs, relieving cough and reducing phlegm

Chuan Bei Xue Li Run Fei Zhi Ke Herbal Soup (150G ± / PKT)

RM13.00Price