Effect: Clearing away heat and cooling blood, skin sore

Jin Yin Hua Pi Fu Qing Xue Herbal Soup (75G ± / PKT)

RM10.00Price