Effect: Expelling phlegm and cough, lung nourishing

Ba Wang Hua Mei Yan Run Fu Herbal Soup (135G ± / PKT)

RM16.00Price