Effect: Clearing heat and purging fire, antipyretic and sore

Ji Gu Cao Qing Gan Jiang Huo Herbal Tea (120g ± / pkt)

RM8.00Price